Skip to content Skip to footer

Kardiyoloji, tıbbi bir uzmanlık alanı ve kalp rahatsızlıklarıyla ilgilenen dahiliye dalıdır. Doğuştan kalp kusurları, koroner arter hastalığı, elektrofizyoloji, kalp yetmezliği ve kalp kapak hastalığı gibi durumların tanı ve tedavisi ile ilgilenir . Kardiyoloji alanının alt uzmanlık alanları kardiyak elektrofizyoloji, ekokardiyografi, girişimsel kardiyoloji ve nükleer kardiyolojidir.

Kardiyovasküler sistem

Kardiyovasküler sistemin temel işleyişi, kalbin kandaki oksijen ve besinleri işleme biçimini içerir, buna koroner dolaşım denir. Dolaşım sistemi koroner arterler ve koroner damarlardan oluşur.

Kardiyoloji alanında tedavi edilen ve incelenen bir dizi kardiyovasküler sistem bozukluğu vardır. Bunların arasında, geniş bir miyokard enfarktüsü semptomları yelpazesini kapsayan akut koroner sendrom vardır. Angina pektoris, ateroskleroz, koroner kalp hastalığı ve restenoz diğer yaygın bozukluklardır. Kardiyoloji alanındaki daha geniş hastalık kategorileri arasında kalp durması; kardiyomiyopati çeşitlerini içeren miyokardiyum veya kalp kası bozuklukları; perikardit tiplerini içeren perikard veya kalbin dış zarı bozuklukları; aort kapağı, mitral kapakçığı, pulmoner kapakçığı ve triküspit kapakçığı dahil olmak üzere kalp kapakçıklarının bozuklukları; atriyal septal defektten ventriküler septal defekte kadar uzanan doğuştan kalp kusurları; anevrizma, derin ven trombozu , varisli damarlar, vaskülit ve diğer kan damarlarının hastalıklarını içeren kan damarı hastalıkları veya vasküler hastalıklar.

Kardiyolojide çeşitli tipte balonlar ve defibrilatörler, kalp pili ve stetoskop dahil olmak üzere çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Yapay kalpler de kardiyoloji alanında kullanılmakta ve incelenmektedir.

Kardiyologlar

Kardiyoloji uzmanlarına kardiyolog denir. Kardiyologlar tarafından kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede kullanılan stratejilerden bazıları, koroner arter baypas cerrahisi, perkütan koroner girişim, perkütan translüminal anjiyoplasti ve stent yerleştirmeyi içerir. Kardiyologlar ayrıca kan testleri, kardiyak stres testleri, ekokardiyografi veya elektrokardiyografi veya bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tekniklerini kullanarak kardiyovasküler bozuklukları teşhis edebilirler.

Kardiyolog olmak için gereken eğitim, 10 yıldan fazla iç hastalıkları ve özel programlar eğitimi içerir.

× Whatsapp